Individuele persoonlijke zorg

Zorg zoals zorg bedoeld is

Privacy

Uiteraard gaat StapelZorg uitermate zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw persoonsgegevens worden bij de intake door de medewerker van StapelZorg geregistreerd in het systeem van StapelZorg. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. De medewerkers van StapelZorg waarvan u zorg ontvangt kunnen alleen dié gegevens inzien die nodig zijn voor de uitoefening van de zorgleverantie.

Alle wettelijk verplichte maatregelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft in principe recht om uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u vraagt om inzage of een afschrift kunnen we dit voor u regelen.

 Klik hier voor het privacyreglement